Drošības noteikumi lidosta

1. Vispārīgie noteikumi

Ņem vērā, ka lidosta ir kritiskās infrastruktūras un paaugstinātas drošības objekts. Tev kā lidostas apmeklētājam ir jārēķinās ar tās darbības vides specifiku un jāpakļaujas konkrētām prasībām, piemēram:

 • lidostā ir jāievēro sabiedrībā pieņemtās vispārējās uzvedības normas, tīrība, kārtība un savstarpējo attiecību kultūra;
 • lidostas terminālī ievest/ienest dzīvnieku atļauts tikai tā pārvadāšanai paredzētā transportēšanas konteinerā vai somā. Izņemt dzīvnieku no konteinera vai somas vari tikai drošības pārbaudes laikā pēc lidostas drošības darbinieka pieprasījuma. Šī prasība neattiecas uz dienesta suņiem un  dzīvniekiem – pavadoņiem;
 • lidostas pasažieriem un viesiem, kuru aprūpē vai uzraudzībā nodots bērns, ir pienākums neatstāt bērnu līdz septiņu gadu vecumam bez pieaugušā klātbūtnes un to nepārtraukti uzraudzīt.

Lidostas terminālī rekomendējam lietot sejas maskas un citus individuālos aizsardzības līdzekļus, lai ierobežotu Covid-19 izplatīšanos. Ja tev ir akūtas elpceļu infekcijas pazīmes, paaugstināta temperatūra (37,8 °C vai augstāka), vai esi atzīts par Covid-19 kontaktpersonu, lidostas kritiskajā daļā tevi neielaidīs vai arī tiksi no tās izraidīts.

2. Personu tiesības

Lidostā ikvienai personai ir tiesības:

 • saņemt lidostā sniegtos pakalpojumus;
 • izmantot lidostas termināļa koplietošanas telpas atbilstoši to mērķim;
 • saņemt lidostas rīcībā esošu informāciju par lidojumiem;
 • saņemt informāciju par ierobežojumiem un aizliegumiem, kas attiecas uz priekšmetu vai vielu pārvadāšanu ar lidmašīnu;
 • saņemt skaidrojumu gadījumos, kad personai ir izteikts brīdinājums, aizrādījums vai piemērots ierobežojums.

Lidostas teritorijā, tostarp terminālī un pie termināļa ieejām, ir aizliegts:

 • atrasties ar atvērtu alus vai cita alkoholiskā dzēriena iepakojumu vai alkoholisko dzērienu jebkādā vaļējā traukā vai iesaiņojumā, izņemot speciāli atļautās vietās, kur alkoholiskie dzērieni tiek pārdoti patērēšanai uz vietas;
 • izturēties aizskaroši, rupji un agresīvi pret apkārtējiem, lietot alkoholiskos dzērienus ārpus sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumu telpām, kā arī lietot narkotiskās, psihotropās, toksiskās vai citas apreibinošas vielas jebkur lidostas teritorijā;
 • smēķēt pie termināļa ieejām un citās tam neparedzētās vietās (smēķēt lidostas kritiskajā daļā un inženiertehniskajā zonā ir atļauts tikai tam paredzētās vietās);
 • nokārtot dabiskās vajadzības tam neparedzētās vietās;
 • trokšņot vai citā veidā ar savu rīcību un uzvedību traucēt citas personas un/vai lidostā strādājošo darbinieku darbu;
 • atstāt personīgās mantas bez uzraudzības;
 • novietot bagāžu un citas personiskās mantas vietās, kur tās traucē vai apgrūtina citu personu un/vai lidostā strādājošo darbinieku kustību;
 • atrasties smērējošā vai smakojošā apģērbā, kā arī lietot pārtikas vai ķīmiskās vielas, kas var bojāt vai smērēt ēkas un/vai citu personu un/vai lidostā strādājošo darbinieku apģērbu un citas lietas;
 • pārvietoties lidostas terminālī ar velosipēdu, skrituļslidām, skrituļdēli vai citiem pārvietošanās līdzekļiem, izņemot personas ar ierobežotu mobilitāti ar speciālajiem pārvietošanās līdzekļiem;
 • lidostas terminālī ievest/ienest dzīvniekus, ja tie neatrodas transportēšanas konteinerī/somā. Dzīvnieku izņemt no transportēšanas konteinera/somas atļauts tikai drošības pārbaudes laikā, pēc lidostas drošības darbinieka pieprasījuma. Šī prasība neattiecas uz dienesta suņiem un  dzīvniekiem – pavadoņiem;
 • aprakstīt, apzīmēt, apkrāsot, aplīmēt vai citādā veidā bojāt lidostas ēkas un/vai aprīkojumu;
 • pārvietot izvietotās aizlieguma, ierobežojuma un informācijas zīmes;
 • ienest telpās un novietot pie būvēm viegli uzliesmojošas un citas bīstamas vielas, izņemot gadījumus, kad vielas ir atbilstoši iepakotas un paredzētas drošai pārvadāšanai ar lidmašīnu;
 • kāpt ar kājām uz termināļa krēsliem, soliņiem vai citām tam neparedzētām virsmām;
 • fotografēt un filmēt lidostā strādājošos darbiniekus, lidostā notiekošos darba procesus, drošības infrastruktūru, telpas un iekārtas. Tu vari uzņemt foto vai video savām personiskajām vajadzībām, savukārt, ja plāno tos izmantot publiskajā telpā vai komerciālos nolūkos, filmēšanu/fotografēšanu iepriekš saskaņo ŠEIT;
 • uzmākties ar ubagošanu un/vai zīlēšanu;
 • lietot pirotehniskos izstrādājumus;
 • sēdēt uz trepju margām vai citām tam neparedzētām vietām (piemēram, apkures radiatoriem);
 • traucēt vai aizkavēt pasažierus un apmeklētājus (tai skaitā uzmākties ar preču vai pakalpojumu piedāvājumiem).
 • lidostas teritorijā esošos  dienesta suņus  aiztikt, provocēt, kaitināt vai jebkādā citā veidā ar aktīvām darbībām pievērst sev suņa uzmanību.

4. Darbības, kas lidostas teritorijā ir aizliegtas bez iepriekšējas saskaņošanas ar lidostas administrāciju

Ja neesi šīs darbības iepriekš saskaņojis, lidostā nedrīkst:

 • izvietot reklāmu vai paziņojumus (tai skaitā mutiski vai ar jebkādu līdzekļu palīdzību reklamēt preci vai pakalpojumu);
 • veikt fotografēšanu un/vai filmēšanu, kas paredzēta komerciālām vajadzībām vai izmantošanai plašsaziņas līdzekļos. Filmēšanu/fotografēšanu vari saskaņot ŠEIT;
 • piedāvāt un pārdot jebkāda veida preces un pakalpojumus, kā arī nodarboties ar jebkāda veida komercdarbību un saimniecisko darbību;
 • organizēt publiskus pasākumus;
 • spēlēt mūzikas instrumentus;
 • atskaņot skaļu mūziku vai citus skaņu ierakstus;
 • vākt naudas līdzekļus vai dāvanas.

5. Lidostas tiesības

Drošības departamenta darbiniekiem, kuri nodrošina lidostas aizsardzību, ir tiesības:

 • ierobežot personas iekļūšanu un uzturēšanos lidostas terminālī un izraidīt personu no termināļa, ja tā pārkāpj šo noteikumu prasības;
 • aizturēt personu, par kuru pastāv aizdomas, ka tā ir izdarījusi noziedzīgu nodarījumu vai administratīvo pārkāpumu, un nekavējoties par to informēt Valsts policiju;
 • pielietot fizisku spēku un speciālos līdzekļus Apsardzes darbības likumā noteiktajā kārtībā un apjomā, lai novērstu sabiedriskās kārtības pārkāpumu vai noziedzīgu nodarījumu. Šajā gadījumā pārkāpējs vai persona, kas izdarījusi noziedzīgo nodarījumu, nekavējoties tiek nodota Valsts policijas rīcībā;
 • ierobežot personu iekļūšanu un/vai uzturēšanos lidostas teritorijā bez brīdinājuma, ja tas ir saistīts ar ārkārtas gadījumiem vai citiem incidentiem, kas var ietekmēt vai apdraudēt lidostas drošību, kā arī personu un/vai lidostā strādājošo darbinieku drošību, dzīvību vai veselību;
 • pārtraukt personas rīcību, ja tā apdraud lidostas drošību un citu personu un/vai lidostā strādājošo darbinieku dzīvību vai veselību;
 • nogādāt Valsts policijā bez uzraudzības atstātas mantas vai nodot tās uzglabāšanai lidostas struktūrvienībai, kas nodrošina mantu uzglabāšanu (noteiktu laika periodu);
 • pieprasīt izdzēst foto un videomateriālus, ja tajos ir uzņemti lidostā strādājošie darbinieki, lidostā notiekošie darba procesi, drošības infrastruktūra, telpas un iekārtas;
 • pieprasīt personu pārvietot transportlīdzekli, ja ir pārkāpti Ceļu satiksmes noteikumu transportlīdzekļu apstāšanās un novietošanas nosacījumi. Ja persona nepakļaujas prasībai, lidostas darbinieks izsauc Valsts policiju.

Informācija saskaņā ar www.riga-airport.com